Превод на термини

По-долу са изброени няколко подхода за превод на термини. За да стигне до прилагането им, преводачът трябва да е достатъчно сигурен, че терминът не е превеждан досега или че съществуващият превод е достатъчно лош (неточен, неграматичен, непрактичен, в конфликт с друг термин и пр.), за да оправдае налагането на нов вариант. Ако повечето източници предлагат един и същ превод, има смисъл той да се използва въпреки евентуални дребни недостатъци, за да се улесни установяването на общоприета българска терминология. Преценката за този баланс, разбира се, е субективна.

Подходящи източници за търсене на съществуваща терминология са специализираните английско-български речници, книгите на компютърна тематика, университетските курсове за „компютърни“ специалности, професионално локализираният софтуер. Винаги трябва да се има предвид, че терминът може изобщо да не е „компютърен“, например type може да значи както ‘тип на данни’ (в програмирането), така и ‘печатен текст’ (в издателската дейност). Ако терминът наистина е нов, имаме различни възможности, всяка – със своите плюсове и минуси. При превод на термини влияят много съображения, които обикновено изискват компромис. Разумно е българският вариант да е интуитивен, удобен и съгласуван с другите термини от областта. Добре е да се избягва превеждането на два различни термина по еднакъв начин, особено ако има вероятност да се срещат заедно. Добре е да се използват стандартните български средства за словообразуване и образуване на словосъчетания.

Не е лошо, ако преводът е близък в звуково и графично отношение до оригинала, съответно – по-познат за хората, които вече са го срещали на английски. Това обаче далеч не е задължително! Много по-добре е, ако той насочва читателя към подходяща смислова асоциация.

Превод със съществуваща дума или израз

Много компютърни термини са метафори, базирани на понятия от други дисциплини или ежедневието. Затова често е уместно при превод да се избере същата метафора: folder – папка, window – прозорец, button – бутон. Ако тя изглежда неподходяща, може да се смени: undo – отменям (вместо „разшивам“), kill – прекратявам (вместо „убивам“).

За: при сполучлива метафора преводът е кратък и интуитивен.

Против: съществуваща дума се натоварва с още значения и може да се получат непредвидени двусмислия.

Описателен превод

Понякога на български няма кратко име за оригиналното понятие, а може и очевидният вариант за превод вече да е зает с друго терминологично значение или да е нежелателен по друга причина. Тогава може да се използва описателен превод: connector – съединителна линия („съединител“ е заето с друго значение, може да предизвика нежелана асоциация); spreadsheet – електронна таблица (за оригиналното значение няма българска дума).

За: смисълът на понятието обикновено е сравнително ясен.

Против: преводът може да се окаже дълъг и тромав в сравнение с оригинала.

Калкиране

Калкирането е изграждане на нова дума по аналогия с чуждата. Тази възможност е най-очевидна за думи с „международни“ морфеми от гръцки или латински произход (desynchronization – десинхронизация), но не се ограничава само с тях (viewer – визуализатор). Може да се използват и славянски морфеми: descriptor – описател (макар че може и „дескриптор“). За идеи може да проверява руската терминология, в която много термини са преведени сполучливо със славянски морфеми.

БЕЛЕЖКА: Внимание със славянските представки: английското „pre-“ отговаря на българското „пред-“ (предварителен). „Re-“ отговаря на „пре-“ (повторен). „Еn-“ (encode, encrypt) обикновено отпада (кодирам, шифровам). „Sub-“ и „super-“ имат славянски съответствия (subclass – подклас, superset – надмножество).

За: новата дума не е натоварена с друг смисъл и отразява добре смисъла на оригинала; разпространените гръцки и латински морфеми са познати на повечето образовани хора.

Против: има опасност от залитания в стила „драсни-пални-клечица“; този подход е лесен за прилагане и може да изкуши преводача да го използва вместо, а не след съответното проучване на оригиналния термин.

Транскрибиране

Ако горните подходи не предлагат по-приемлив вариант, може направо да се заеме чуждата дума. Тогава тя се изписва на кирилица според оригиналното ѝ произношение. Правилата за транскрибиране са описани например в правописния речник на БАН („Официален правописен речник на българския език“, изд. „Просвета“, 2012 г.). Примери за такива заемки в българската терминология са файл, стек, байт, сайт, имейл, сървър, аплет, модем, кодек (макар че последните две могат да се разглеждат и като калкирани: modem от modulator-demodulator, модем от модулатор-демодулатор; codec от coder-decoder и кодек от кодер-декодер).

За: думата е позната на читателите, знаещи оригиналната чужда терминология, и често е по-кратка от другите възможности за превод.

Против: за останалите читатели транскрипцията не е интуитивна. Транскрипцията от английски често е спорна или неточна – сървър, но тракер (server, tracker); хак, но стек (hack, stack), – или звучи неестествено на български (вюър, даунлоудвам) поради разликите във фонетичните системи. Понякога от нея дори не могат да се образуват форми за членуване, множествено число и т.н. (сравнете чудовището „паблик рилейшънз“ с алтернативата „връзки с обществеността“).

Транскрибирането е най-лесно и най-често използвано в професионалния жаргон, затова с него за съжаление често се злоупотребява и когато не е необходимо. Не забравяйте, че ако читателят не знае оригиналния термин (или изобщо не знае английски), приликата в звученето няма да му помогне много. Пример за лош превод в този смисъл е разпространеното „кликане“ с мишката.

БЕЛЕЖКА: При образуване на български глагол от английска дума в литературата обикновено се предпочита наставката „-ира-“: render – рендирам, export – експортирам. Жаргонните варианти на същите понятия обикновено са с наставка „-ва-“ (рендвам, експортвам).

ВНИМАНИЕ: Понякога по инерция вместо транскрипция (предаване по звуци) неопитните преводачи погрешно използват транслитерация (предаване по букви), например *емайл вместо имейл, или *доунлоадер вместо даунлоудър.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d блогъра харесват това: